Skip to content
Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA “DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND”

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§1

1.    Stowarzyszenie “DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2.    Nazwa zarejestrowanego Stowarzyszenia oraz jego logo są prawnie chronione.
3.    Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy “DDS POLAND”

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st Warszawa.

§3

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar w granicach Rzeczpospolitej.
2.    Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie prowadzi również działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem właściwych przepisów tamtejszego prawa.

§4

1.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2.    Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§5

1.    Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.
2.    Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, lecz do prowadzenia swoich działań może również zatrudniać pracowników, a także powoływać biura.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków.
3.    Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być w szczególności:
a)    wydawanie książek (PKD 2007 58.11.Z);
b)    wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 2007 58.12.Z);
c)    wydawanie gazet (PKD 2007
d)    wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 2007 58.14.Z);
e)    pozostała działalność wydawnicza (PKD 2007 58.19.Z);
f)      działalność związana z projekcją filmów (PKD 2007 59.14.Z);
g)    działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 2007 59.14.Z);
h)    działalność portali internetowych (PKD 2007 63.12.Z);
i)      pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 63.99.Z);
j)      stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 2007 70.21.Z);
k)    badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 2007 72.20.Z);
l)      działalność agencji reklamowych (PKD 2007 73.11.Z);
m)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 74.90.Z);
n)    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 2007 82.30.Z);
o)    pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 82.99.Z);
p)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2007 85.59.Z);
q)    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).

ROZDZIAŁ II.
Cele i działalność

§ 7

Cele stowarzyszenia to:
1.    zwiększenie potencjału naukowego, zdolności i osiągnięć Cyfrowej Stomatologii,
2.    wspieranie badań naukowych, organizację szkoleń i współpracę z firmami we wszystkich sektorach Digital Dentistry,
3.    współpraca z międzynarodowymi organizacjami publicznymi oraz prywatnymi z dziedziny technologii cyfrowych,
4.    określanie szczegółowych wytycznych w celu zdefiniowania i utrzymania standardów zawodowych, które wzmacniają prestiż Digital Dentistry,
5.    pomaganie członkom (lekarzom dentystycznym, technikom, radiologom, programistom i inżynierom) w rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności zawodowych,
6.    rozwijanie wymiany informacji między członkami poprzez kongresy, konferencje, kursy, publikacje, seminaria
7.    podnoszenie świadomości społecznej poprzez rozpowszechnianie rzetelnych informacji naukowych dotyczących leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem technologii cyfrowej,
8.    prowadzenie i promowanie szkoleń, edukacji, badań naukowych oraz ich rozpowszechnianie w dziedzinie stomatologii cyfrowej i dziedzinach pokrewnych na poziomie międzynarodowym.
9.    aktywizowanie członków Stowarzyszenia do komunikacji i współpracy pomiędzy członkami DDS z innych krajów,
10. promowanie roli Stomatologii Cyfrowej w firmach oraz branżach partnerskich,
11. zapewnienie profesjonalnego uznania dla członków oraz firm partnerskich i branż partnerskich.

§8

1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele ze szczególnym uwzględnieniem następujących działań:
a.    zachęcanie do międzynarodowego rozpowszechniania technologii cyfrowych;
b.    organizowanie kongresów, kursów, szkoleń, konwencji i spotkań o tematyce związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
c.     ustanawianie stypendiów, konkursów i nagród;
d.    zachęcanie do wymiany kulturowej ze wszystkimi krajami;
e.    realizowanie wszystkich innych inicjatyw, które przyczynią się do postępu naukowego oraz poprawy jakości diagnostyki i leczenia stomatologicznego poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.
2.    Członkowie Stowarzyszenia społecznie, w sposób czynny realizują cele wymienione w punkcie poprzedzającym, promując przy tym Stowarzyszenie z wykorzystaniem jego nazwy i logo.
3.    Członkowie Stowarzyszenia wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku przy okazji wyżej wymienionych działań statutowych, a w szczególności przy okazji publikacji w prasie, telewizji i Internecie.

ROZDZIAŁ III.
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2.    Stowarzyszenie tworzą:

 • Członkowie Założyciele,
 • Aktywni Członkowie,
 • Członkowie Wspierający,
 • Honorowi Członkowie.

§10

1.    Członkowie Założyciele to osoby, które brały udział w opracowywaniu statutu Stowarzyszenia. Członkowie Założyciele mają jednocześnie status Aktywnych Członków Stowarzyszenia.
2.    O status Aktywnego Członka Stowarzyszenia może ubiegać się każda osoba fizyczna, która zgadza się z celami statutu, zamierza czynnie wspierać Stowarzyszenie w realizacji jego celów, promując jednocześnie Stowarzyszenie oraz która uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Wniosek o aktywne członkostwo wraz z życiorysem oraz deklaracją członkowską należy kierować do Prezesa Stowarzyszenia,  także poprzez pocztę elektroniczną. Decyzję o przyjęciu nowych członków ostatecznie podejmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku o przyjęcie.
3.    Aktywni Członkowie są zobowiązani do uiszczania rocznych opłat członkowskich zgodnie z ustaleniami Zarządu.
4.    Aktywni Członkowie uczestniczą w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów członkowskich, uchwał przyjmowanych przez organy Stowarzyszenia, a także do przyczyniania się do inicjatyw i celów Stowarzyszenia poprzez działalność naukową, organizację wydarzeń lub uczestnictwo w pracach komisji lub grup badawczych i/lub grup roboczych.
5.    O status Wspierającego Członka Stowarzyszenie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgadza się z celami statutu, uzyskała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, zamierza czynnie wspierać Stowarzyszenie w realizacji jego celów, promując jednocześnie Stowarzyszenie oraz zadeklarowała na jego rzecz wsparcie i pomoc finansową lub rzeczową na zasadach określonych przez Zarząd. Wniosek o aktywne członkostwo wraz z życiorysem oraz deklaracją członkowską należy kierować do Prezesa Stowarzyszenia,  także poprzez pocztę elektroniczną. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela. Decyzję o przyjęciu nowych członków ostatecznie podejmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku o przyjęcie.
Członkowie Wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani do uiszczania rocznych opłat członkowskich zgodnie z ustaleniami Zarządu.
6.    Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są osoby, które przyczyniły się do rozwoju i promocji technologii cyfrowych stosowanych w stomatologii i dziedzinach pokrewnych, poprzez swój wybitny wkład naukowy oraz osoby, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju i promocji Stowarzyszenia Członkowie Honorowi wykazują się dużym zaangażowaniem w osiąganie celów Stowarzyszenia.
7.    Decyzję o nadaniu statusu Członka Honorowego podejmuje Zarząd.

§11

1.    Aktywni Członkowie mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
​b. ​korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
​c. ​udziału w zebraniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych odrębnie,
​d. ​zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2.    Aktywni Członkowie mają obowiązek:
​a. ​brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i wspierania w realizacji jego celów,
​b. ​uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
​c. ​przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
​d. ​regularnego opłacania składek,
​e. ​przestrzegania zasad etyki, wartości i norm przyjętych w środowisku członków Stowarzyszenia.

§12

1.    Członkowie Wspierający mają prawo:
a.    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b.    udziału w zebraniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych odrębnie,
c.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2.    Członkowie Wspierający mają obowiązek:
a.    wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów,
b.    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c.     regularnego opłacania składek,
d.    przestrzegania zasad etyki, wartości i norm przyjętych w środowisku członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Honorowi:
a)    są zwolnieni z opłacania rocznych opłat członkowskich,
b)    mają prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich imprezach kulturalnych i naukowych Stowarzyszenia,
c)    mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez prawa głosu.

§14

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.    dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu ze skutkiem natychmiastowym,
b.    wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok (za wyjątkiem Członków Honorowych),
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad etyki, wartości i norm przyjętych w środowisku członków Stowarzyszenia,
 • z powodu nie przestrzegania ustalonych i powszechnie obowiązujących zasad moralnych,
 • z powodu podjęcia działalności przynoszącej według swobodnej oceny Zarządu szkodę lub ujmę Stowarzyszeniu,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

c.     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d.    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2.    Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty poinformowania członka o stosownej uchwale. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna, a do czasu jej podjęcia członkostwo w Stowarzyszeniu jest zawieszone.

ROZDZIAŁ IV.
Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§16

1.    Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności wymaganego kworum, tj. co najmniej 1/2 (połowy) liczby członków prawidłowo zwołanych na Zebranie. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego tą samą większością głosów.
2.    W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§17

1.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś terminie uchwały Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem prawidłowego ich zwołania na zebranie chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2.    Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał przez te organy może nastąpić także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych.
3.    Zarząd i Komisja Rewizyjna działają w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

§18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§19

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.    Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, oraz jako sprawozdawczo-wyborcze w roku, w którym upływa lub wygasa kadencja danego organu Stowarzyszenia przed jej upływem lub wygaśnięciem, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zwołanie nastąpić może pisemnie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
4.    Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum 1/2 (połowy) członków, pomimo prawidłowego zwołania, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków.
5.    Głosowanie może odbywać się poprzez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż jednego członka Stowarzyszenia.
6.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem spraw, dla których w niniejszym statucie przewidziano inne zasady głosowania.
7.    Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy,
b.    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c.     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10. Na wniosek członka Stowarzyszenia udział w Walnym Zebraniu oraz głosowanie nad uchwałami może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych. W protokole Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy zamieścić  opis użytej metody komunikacji.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a.    określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.    uchwalanie zmian statutu większością,
c.     wybór wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f.      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
g.    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§21

1.    Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w trybie §16 Statutu.
2.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3.    Zarząd składa się z 5 do 11 osób.
4.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5.    Wśród Członków Zarządu określa się stanowiska funkcyjne prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przy czym:
a.    stanowiska funkcyjne pierwszego Zarządu ustalane są uchwałą na Zebraniu Założycielskim wraz z powołaniem pierwszych członków Zarządu,
b.    o kolejnym podziale funkcji decydować będzie sam Zarząd, przy czym stanowisko prezesa obejmuje każdorazowo dotychczasowy wiceprezes Stowarzyszenia.
6.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7.    Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§22

1.    Do kompetencji Zarządu należy:
a.    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b.    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c.     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d.    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f.      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g.    orzekanie wobec członków Stowarzyszenia kar za naruszenie obowiązków wynikających ze Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia zgodnego ze Statutem w postaci:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • zakazu pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia,
 • zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia

h.    zwoływanie Walnego Zebrania,
i.      ustalanie wysokości składek członkowskich,
j.      wykonuje uchwały organów Stowarzyszenia zgodnie z ich obowiązkami,
k.     zapewnia zgodność z przepisami statutowymi oraz ich wykonanie;
l.      uchwala przepisy, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia;
m.  prowadzi dyskusje i obraduje nad polityką i programem naukowym Stowarzyszenia,
n.    omawia i zgłasza propozycje zmian w zakresie Statutu,
o.    ustanawia i powołuje zespoły robocze lub komisje, które nie są przewidziane w niniejszym Statucie, a które zostały uznane za niezbędne lub przydatne, a ich członkowie są wybierani spośród Członków Stowarzyszenia.
2.    Od orzeczenia Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1.    Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków w trybie §16 statutu.
2.    Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
3.    Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób.
​4​.    Wśród Członków Komisji Rewizyjnej określa się stanowisko funkcyjne Przewodniczącego, przy czym:
a)    stanowisko funkcyjne w pierwszym składzie Komisji Rewizyjnej ustalane jest uchwałą na Zebraniu Założycielskim wraz z powołaniem pierwszych członków Komisji Rewizyjnej,
b)    zaś o kolejnym określeniu funkcji decydować będzie sama Komisja Rewizyjna.
​5​.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.    kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w zgodzie z jego celami statutowymi,
b.    ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c.    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d.    wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e.    wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f.      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

ROZDZIAŁ V.
Majątek i gospodarka finansowa

§24

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.    składki członkowskie,
b.    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c.     dotacje, subwencje, udziały, lokaty, opłaty sponsorskie, wpływy z organizowanych konferencji i innych wydarzeń naukowych,
2.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§25

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI.
Dane osobowe

§26

1.    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND” z siedzibą w Warszawie (00-825) ul. Sienna 64.
2.    Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu przewidzianym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “Rozporządzenie” lub „RODO”).
3.    Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym dla zapewnienia kontaktu drogą elektroniczną.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych członkom Stowarzyszenia jako podmiotom tych danych przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO).
5.    W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem (DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND z siedzibą w Warszawie (00-825) adres: ul. Sienna 64).
6.    Administrator może przekazywać dane osobowe swoich członków do Stowarzyszenia Digital Dentistry Society International, zgodnie z umową o współpracy pomiędzy DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND z siedzibą w Warszawie (00-825) adres: ul. Sienna 64), a Digital Dentistry Society International.

ROZDZIAŁ VII.
Postanowienia końcowe

§27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§28

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Tekst jednolity statut przyjętego w dniu ​29.06.2018r. z uwzględnieniem zmian przyjętych na Zebraniu Założycieli dnia ​29.06.2018r.